Főegyházmegyei Levéltár, Eger

Levéltári ismertető


Archivum Vetus

I. Publico-ecclesiastica 36 d.
A főkormányszéktől, magasabb egyházi és világi hatóságoktól az egri püspökséghez érkezett rendeletek, megkeresések az egyházmegyéhez tartozó plébániák, helyi lelkészségek szervezésére, egyházmegyei intézményekre, személyekre és az egyházmegyét is érintő politikai tárgyakra nézve, kivévén az alapítványok ügyeit, melyek nem itt, hanem a II-III. csoportban találhatók. Általában ebbe a csoportba soroltak minden olyan ügyet, melyben a végső intézkedést nem az egri püspök, hanem annál magasabb egyházi és világi főkormányszék - dicasterium - elsősorban a helytartótanács hozza (ezért dicasteriális ügyek). Ez a csoport tartalmazza a legtöbb köztörténeti vonatkozású, az egyház és az állam közötti kapcsolatokat tárgyazó iratot.

II. Fundationes ecclesiasticae 11 d.
A templomok, szobrok, keresztek fenntartására, misékre, egyházi javadalmasok és szerzetesek eltartására, valamint az egri papnövelde és aggpapok menháza javára tett alapítványok ügyei.

III. Fundationalia saecularia 4 d.
Világi személyek és intézmények, ifjúsági nevelőintézetek, menházak, kórházak, szegényházak javára tett alapítványok ügyei.

IV. Acta de studiis et scholis 11 d.
Az egri püspöki egyházmegye területén működő közép- és felsőfokú iskolák szervezése. Tanulmányi ügyek, könyvcenzúra, egri líceumban működő tanintézetek és intézmények - rajziskola, könyvtár, nyomda - ügyei. Az alsó fokú iskolákat illetően csupán általános rendeletek találhatók ebben a csoportban. A falusi iskolák felállítására, iskolák építésére vonatkozó konkrét adatokat a VII. csoportban - Acta intraneorum-ban - találja meg a kutató, éspedig vagy külön címszó alatt, vagy pedig az illető plébánia és templom iratai közt.

V. Religionaria ecclesiastica 6 d.
Általános jellegű vallásügyi rendelkezések és jelentések a felekezet, hitvallás, szertartás, hitehagyás, áttérés, protestánsok keresztsége és házassága ügyeiben.

VI. Stricte religionaria 15 d.
Az evangélikus, református és görög nem egyesült vallásfelekezetű egyházak vallásgyakorlatára, lelkészeik visszaéléseire vonatkozó, vallásügyi sérelmek és panaszokat tárgyazó iratok, jelentések és vizsgálatok sorozata.

VII. Acta intraneorum 105 d.
Az Egri Egyházmegyéhez tartozó papok személyi, fegyelmi (personalia), végrendeleti és hagyatéki ügyei. Plébániák, lelkészségek és falusi iskolák szervezése. Templomok, kápolnák, szobrok, falusi iskolák építése és karbantartása, ritkán tervrajzokkal. Egyházi intézmények, vallásos egyesületek ügyei. Iskolamesterek, kántorok, tanítók, harangozók felfogadása, járandósága. Plébánosok, iskolamesterek, templomszolgák, harangozók illetmény- és párbér ügyei. Papföldek, templomföldek ügyei a templompénztár helyzete, egyházlátogatás. Ez az archivum vetus legnagyobb iratcsoportja, kifejezettem egyházmegye történet. A falusi iskolákra vonatkozó iratokat legtöbbször nem külön iratszámok alatt, hanem az illető plébánia vagy templom iratszámai alatt találjuk. A leányegyházak iratait is az illetékes anyaegyházak ügycsomóiban kell keresni.

VIII. Acta extraneorum, Miscellanea. 17 d.
Az egri egyházmegyei hatóságon kívül álló - jobbára világi - személyek levelei az egri püspökhöz, elsősorban Eszterházyhoz. Ha a püspök ritkán válaszolt, a válaszlevél szövegét az egyházmegyei jegyzőkönyv megfelelő évi kötetében, az iraton feltüntetett időpontban találjuk meg. Az anyag jelentős részét nem egyházkormányzati tárgyú magánlevelek és kérelmek alkotják. Vegyes köztörténeti-egyháztörténeti vonatkozásokban gazdag iratgyűjtemény.

Archivum novum 1804-1980.

I. Acta personalia 1805 k. -1980.
Az egri érseki főegyházmegye kötelékébe tartozó papok személyi, fegyelmi és hagyatéki ügyei: ajánlás, pályázat, kirendelés, áthelyezés, beiktatás a javadalom birtokába, felmentés. Peren kívüli fegyelmi ügyek, fegyelmi panaszok és tanúkihallgatások. (Fegyelmi perek a szentszéki perek közt találhatók.) Kölcsönügyek, végrendelet és annak végrehajtása, hagyatéki ügyek, hagyatéki leltár. A személyi iratok kora sem a raktári csomók jelzőcéduláin, sem jelen leltárban nincs feltüntetve. A papok életkora, illetve működési ideje a sokszor hiányos, csupán az elhalálozást követő hagyatéki eljárási iratokból meg nem állapítható, erre nézve az egyházmegyei névtár szolgáltat adatokat. Igen tág kormegjelöléssel annyit lehet mondani, hogy az acta personalia minden csomója az 1805-1980 közötti időszakra és csak az elhunyt papokra vonatkozik, az élő papok személyi iratait az érseki iroda kezeli.

II. Acta parochialia 1804-1980.
Az egri érseki főegyházmegyéhez tartozó plébániák iratai - beadványok és kimenő levelek fogalmazványai. A filiák, lelkészségek, káplánságok iratai az anyaegyház iratai közt találhatók. Előforduló ügykörök: plébániák, helyi lelkészségek szervezése, templomok, szobrok, kápolnák építése, keresztek felállítása. Templomok karbantartása elszámolásokkal és gyakran tervrajzokkal. Templomok felszerelése, egyházi ruhák, harangok, kegyszerek beszerzése. Templompénztár helyzete, templom tőkéinek kihelyezése, templompénzek elszámolása. Templomföldek bérbeadása. Plébánosok beiktatása, javadalma, káplán kirendelése. A templom és paplak ingó és ingatlan javainak leltárai plébános változáskor. Paplak, rk. felekezeti iskola, kántor- és harangozólakás építése, karbantartása, kántor, tanítók harangozók felfogadása, javadalma, párbérügyei. Egyházi alapítványok ügyei, vallásos egyesületek iratai, istentiszteletek rendje. A plébánia területén lakó hívek olyan kisebb jelentőségű kérelmei, amelyeknek a tárgya az Acta meritorum között nem szerepel. Idegen személyeknek és intézményeknek a plébániát érintő hasonló tárgyú beadványai.

III. Acta meritorum 1804-1980.
A pap vagy plébánia nevéhez nem kapcsolódó azon fontosabb ügykörökből alakították ki ezt a tárgyas csoportot, amely ügykörökből rendszerint minden évben nagyobb számú beadvány érkezik. A rendszeresen ismétlődő, fontosabb tárgyak alkotják ezt a csoportot, melynek köre 1805 óta a korok igényének megfelelően módosult: egyes tárgyak elmaradtak, más tárgyakat újonnan kellett felvenni. Különböző hivatalok, intézmények és magánszemélyek beadványai tehát a beadványban foglalt tárgy csomójában, szoros időrendben nyertek elhelyezést.

Abbatiae et praepositurae in genere, Abbatiae 1764-1945. 2 d.
Az apáti és préposti címek adományozásával kapcsolatos levelezések.

Academia Theologica Budapest, Universitas 1792-1959. 2 d.
A Pázmány Péter Egyetem Hittudományi Karával folytatott levelezés, rektori kinevezési gratulációk, tanári kinevezésekkel kapcsolatos iratok és tantárgyismertetések.

Actio Catholica 1933-1975. 3 d.
A püspöki kar irányítása alatt álló, az apostolkodás egyes ágaiban működő szervezet, melynek alapszervei az egyházközségek, melyeket az esperesi kerületi tanács fogott össze; ezek alkották az egyházmegyei AC-t, melyek összességéből tevődött össze az országos AC. Az AC-nek öt szakosztálya volt: a hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi, a művelődési, a sajtó, a szociális-karitatív és a szervezési. A sorozatot az egri főegyházmegyei AC működése során keletkezett iratok alkotják.

Aedilia 1804-1925. 14 d.
Az egyházi épületek (templom, kápolna, plébánia, iskola, kálvária) állapotáról, a szükséges és végrehajtott felújításokról készített formanyomtatványos jelentések.

Agens Romanus 1804-1974. 2 d.
A Vatikánban működő ágenssel folytatott levelezés, elsősorban pénzügyi elszámolások.

Agens Viennensis 1804-1809.
A bécsi nunciussal kapcsolatot tartó ágens iratai, elsősorban pénzügyi elszámolások. Lásd még: Nuntius Apostolicus.

Államosítás 1945-1952. 8 d.
A II. világháború után a létrejövő kommunista diktatúra az egyházi javakat elvette, államosította. A sorozat a lefoglalt épületekről és plébániai földekről készült jelentéseket, kimutatásokat tartalmazza.

Altariae, Altarium, Consocionates, Eucharistica consociatio 1820-1950. 1 d.
Oltárjavadalmak összeírása 1820-ban. A Központi Oltáregylettel folytatott levelezés, plébániai befizetések az egylet javára. A II. világháború okozta károkról kimutatás és a felszerelési tárgyak pótlása, kegytárgy adományok, Jézus és Mária Szent Szívének oltáralapítvány ügye.

Archidiaconatus 1806-1975. 2 d.
A főesperesi kánoni látogatások jegyzőkönyvei és a plébánosok kinevezéséről, áthelyezéséről készült főesperesi jelentések.

Archiepiscopatus 1804-1980. 39 d.
Az érsekséget általánosan érintő iratok, nagy részében az érseki uradalomra vonatkozóan.

Archiepiscopus 1804-1980. 78 d.
Az érsekek magániratai, főleg segélyt, támogatást kérő, védnöki felkérő stb. levelek.

Archivum dioecesanum 1804-1821, 1951-1975. 1 d.
Az egyházmegyei levéltárra vonatkozó iratok sorozata. A 19. század eleji iratok az újonnan felállított kassai és szatmári püspökségekkel folytatott levelezést tartalmazzák az új egyházmegyéket érintő iratok átadásával-átvételével kapcsolatban. A 20. századi iratok a hiteleshelyi, a káptalani magán- és uradalmi, valamint az érseki uradalmi levéltári anyag elvitelére, továbbá a különféle felügyeleti szervekkel folytatott kapcsolattartásra vonatkoznak. Lásd még: Cancellaria archiepiscopalis.

Assecuratio et Societas Adriatica, Assecurationalis fundus dioecesanus 1862-1971. 7 d.
A biztosításokkal kapcsolatos iratok, így az Egyházmegyei Tűzkármentesítési Alap iratai, valamint az Adria biztosítóval folytatott levelezés.

Autonomia 1868-1922. 3 d.
A katolikus autonómiával kapcsolatos tárgyalások jegyzőkönyvei, iratai. A katolikus autonómia, a katolikus egyház az államtól független önkormányzatának igénye a bevett felekezetek egyenlőségét és viszonosságát kimondó 1848. évi 20. tc. következtében merült fel először. 1870-71-ben és 1897-1902-ben autonómiai szervező kongresszust tartottak, de mindkettő sikertelenül zárult. Az autonómia utoljára 1917-ben került napirendre, azonban ekkor sem sikerült megvalósítani.

Baptismus 1900-1975. 3 d.
Otthonkereszteléssel kapcsolatos kérelmek, engedélyek, az egyházjogilag nem rendezett házasságból született gyermekek megkeresztelésével kapcsolatban keletkezett iratok.

Bibliotheca parochialis et dioecesana 1885-1919.
A sorozat a címmel ellentétben csak az egyházmegyei könyvtárra vonatkozó iratokat tartalmaz: könyvajánlásokat, számadásokat, valamint többek között a raktári könyvespolcok beszerzésére, kiállításokra, könyvkölcsönzésekre vonatkozó iratokat.

Biographia cleri Agriensis 1812.
Az egyházmegyében szolgáló papok életrajzai.

Binandi facultas 1945-1975. 2 db.
Kettős misézési kérelmek, keresztúti képek, út menti keresztek, szobrok, zászlók megáldásával kapcsolatos engedélyek, valamint az intenciókkal kapcsolatos iratok. Lásd még: Districtus.

Borsod Comitatus 1929-1938. 1 d.
A Borsod vármegyei törvényhatósági bizottsággal folytatott levelezés.

Campanae 1915-1948. 2 d.
A templomi harangokkal kapcsolatban keletkezett iratok: a központi rendelkezésre beküldött jelentések az egyes templomokban lévő harangok méretéről (1915, 1941, 1940-1948), a harangok igénybevétele háborús célokra (1943) és a harangérc központi beszerzése a háború után.

Cantores et Campanatores 1911-1922., 1944-1947. 2 d.
A kántorok és harangozók jövedelmeiről készített jelentések (1911-1922) és a II. világháború után a harangozók igazoló eljárási dokumentumai.

Cancellaria archiepiscopalis 1806-1980. 5 d.
Az érseki iroda mindennapi működésével kapcsolatos iratokat: az iroda működési költsége, az ott dolgozó egyházi és polgári személyek kinevezési, javadalmazási iratai és eskütételének dokumentumai. Továbbá az ügymenetben gyakran használt formulák gyűjteménye, az egyházmegyei számvevőszék 1948-as újjászervezésének iratai, az irodagépekről készített jelentések az 1950-es évekből, valamint az egyházi levéltárakkal kapcsolatos rendeletek.

Capellani 1937-1948. 1 d.
A káplánok kinevezési és áthelyezési iratai, valamint a fizetésükre, segélyezésükre és általában az anyagi helyzetükre vonatkozó iratok.

Capellani castrenses 1805-1923. 1 d.
A tábori lelkészekkel kapcsolatos iratok, például kinevezési és leszerelési iratok, jelentések.

Capitulum Metropolita 1804-1980. 8 d.
Az Egri Székesfőkáptalan levelezése az érsekséggel. A sorozat a kanonokok kinevezését, a kanonoki tisztségek szétosztását, a káptalani birtok és a káptalani kegyúri terhekre vonatkozó iratok tartalmazza. Továbbá a karkáplánok kinevezésével kapcsolatos iratok, és a székesfőkáptalannál végrehajtott vizitálások jegyzőkönyvei is itt találhatóak.

Cassa Dioecesano 1804-1944. 21 d.
Az egyházmegyei pénztárból történő kifizetésekkel kapcsolatos utasítások, jelentések, az Egyházmegyei Takarékpénztár és az érsekség közti levelezés.

Cassoviensis episcopatus 1785-1983. 109 d.
A sorozat első része a kassai püspökséggel, mint suffraganeus püspökséggel folytatott levelezést tartalmazza. A sorozat második részében a trianoni határon belül maradt kassai egyházmegye helynökségével folytatott levelezés található. A sorozat harmadik része a II. világháború után a kassai püspökség itt maradt részeinek egyházkormányzati iratait tartalmazza. Lásd még: Regulatio parochiarum, Északi főesperességek.

Catechesis 1804-1980. 5 d.
Hitoktatással és hitoktatókkal kapcsolatban folytatott levelezések, a fakultatív hitoktatás kérdése (1947), hitoktatói jelentések, az óraadó hitoktatók díjazása, a MPK Hitoktatási Bizottságának iratai és megyénkénti kimutatás a hitoktatókról (1953-1959). Lásd még: Catechetae.

Catechetae 1923-80. 4 d.
A hitoktatók kinevezésével és díjazásával kapcsolatos iratok. lásd még: Catechesis.

Catechismus 1924-1974. 2 d.
A bibliakiadás cenzori véleménye, jóváhagyása, az Egri kis katekizmus pályázata és annak bírálatai (1931), a plébániák hittan könyvel való ellátásával kapcsolatos levelezések, kimutatások. Lásd még: Scriptura Sacra.

Censores 1944-1963. 1 d.
A főegyházmegyei könyvbíráló bizottság iratai és könyvbírálatokat. Lásd még: Libri, Consilium a vigilantia.

Circulares 1804-1980. 75 d.
A körlevél az érsek és a plébániák közti egyházkormányzati kapcsolat hagyományos formája. Ebben a sorozatban az egyházmegyei körlevek fogalmazványai és mellékletei találhatók meg, a végleges nyomtatott szövegek évenként bekötve a levéltár kutatóhelyiségében találhatóak.

Collegium 1813-1974. 2 d.
A külföldi oktatási intézményekkel (Collegium Germanicum, Collegium Hungaricum Roma, Collegium Oenipontatum) folytatott levelezések, továbbá jelentések az egri egyházmegyés diákok tanulmányi előmeneteléről.

Collegium Augustinianum, 1816-1923. 1 d.
A bécsi Augustinianum papi továbbképző intézet megalapításában az egri érsekségnek jelentős szerepe volt, ez a sorozat az alapítással és az ott tanuló papokkal kapcsolatos iratokat tartalmazza.

Comissio pro arte sacra 1930. 1 d.
Szmrecsányi Miklós (1854-1936) művészettörténész (Szmrecsányi Lajos érsek testvére) műemlékekre vonatkozó levelezése, rajzai és fényképei.

Commendatitiae litterae 1943-1978. 1 d.
Egyházi és világi személyek részére ajánlólevelek iskolai felvételhez és segélyekhez. Papi igazolványokkal kapcsolatos levelezések, munkaviszony-igazolások.

Concilia 1869-1871.
Az érsekség levelezése az I. Vatikáni Zsinattal kapcsolatban Rómával és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal.

Concordatum 1855-1856.
Az Osztrák Császárság és a Vatikán között megkötött konkordátummal kapcsolatos iratok.

Confirmatio 1805-1980. 9 d.
A bérmálás szentségének felvételével, kiszolgálásával és bérmálások megszervezésével kapcsolatos iratok.

Congregationum quaestiones theologicae 1804-1923. 4 d.
Az őszi és a tavaszi koronákon tárgyalt teológiai kérdések. Lásd még: Congrenationalia.

Congregationalia, Districtus congregationum protocolla 1805-1887. 120 d.
Az esperesi kerületek papsága évente két alkalommal, ősszel és tavasszal összegyűlt és a lelkipásztori teendőkről tárgyalt. A gyűléseknek továbbképző jellege is volt, ekkor tárgyalták meg a központilag meghatározott teológiai és gyakorlati kérdéseket, az ún. tételeket. A tételeket mindig írásban dolgozták ki és terjesztették be az érseki hatósághoz, melyeket itt helyeztek el. Lásd még: Congragationum quaestiones theologicae.

Congregationes Mariae 1926-1948. 1 d.
A Magyarországi Mária Kongregációk Országos Szövetségének levelezése az egyházmegye központjával.

Congrua 1803-1980. 18 d.
A papok állami fizetés-kiegészítésével kapcsolatos iratok, valamint jelentések a papok jövedelméről a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak.

Consecratio 1932-1973. 1 d.
A különböző egyházi felszerelési tárgyak megáldásával kapcsolatos kérelmek, engedélyek.

Consistoriale 1804-1980. 3 d.
A szentszék működésével kapcsolatos általános iratok, a szentszéki bírák és ülnökök kinevezési iratai, egyes szentszéki ügyek állásáról jelentések. Lásd még: Szentszéki iratok.

Consilium a vigilantia 1908-1944.
X. Szent Pius pápa az 1908-ban kiadott Pascendi dominici gregis című enciklikája alapján hozták létre az egyes egyházmegyékben a vigilantia bizottságot, amelynek a papok irodalmi tevékenységének ellenőrzése volt a feladata. A sorozatban elsősorban a bizottságba történő kinevezési és az azt megköszönő iratok találhatók meg. A sorozatban pár könyvbírálat is elhelyezésre került, de ezek többsége a Libri tárgyszó alatt található meg. Lásd még: Censores, Libri.

Conversiones, Convertitae 1804-1980. 17 d.
A katolikus vallásra áttérőkkel kapcsolatos iratok, jelentések, kimutatások, továbbá a katolikus egyházból kiközösítettek visszavételével kapcsolatos iratok.

Curati 1939-1951. 1 d.
A II. világháború idején a szolgálati helyüket elhagyó papokról készített jelentések gyűjteménye. Tiltakozás a lakásfoglalások ellen a vallás- és közoktatásügyi miniszternél. Papok és egyházközségi irodai alkalmazottak II. világháború utáni igazoló iratai, EUGE, az országos papi betegellátással kapcsolatos iratok.

Decima 1805-1925. 2 d.
A sorozat az egyházi tized plébániát illető jövedelemrészével, az ún. sedecimával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. 1854-től az egyházi tized eltörlése után a kárpótlásra vonatkozó felmérések, jelentések találhatóak itt. A I. világháború után, 1923-től a VKM fizette a sedecima-kárpótlást papi tizedjáradék címen, melyet az érsekség osztott el a rászoruló plébániák között.

Dimissionales 1936-1976. 1 d.
Egyházmegyei szolgálatból kilépők és egyházmegyei szolgálatba belépők iratai. Lásd még: Excardinatio – Incardinatio.

Directorium, Breviarium, Missale 1804-1980. 2 d.
Az évente megjelenő egyházi naptár, a direktórium szerkesztésével, kiadásával és elosztásával kapcsolatos iratok, a breviariumok beszerzésére, beszolgáltatására és a misekönyvek beszerzésére vonatkozó dokumentumok, a Proprium Hungaricum ügye és a Missale Rituale (1966) iratai.

Dispensatio Romanae 1805-1923. 19 d.
Rómából érkezett szentszéki ügyekhez kapcsolódó felmentések.

Dispensatio in consanguinitate 1804-1923.
Felmentések vérrokonság, mint házassági akadály alól.

Dispensatio in jejuino 1805-1923. 3 d.
A böjt alóli felmentések engedélyei.

Dispensatio in bannis, 1804-1928. 29 d.
A háromszori házassági hirdetések alóli felmentési kérelmek.

Dispensatio in tempore sacrato 1856-1917. 2 d.
A tiltott időszakokban az Egyház bizonyos cselekményektől való tartózkodást vár el a híveitől. Így nagyböjt idején nem tartottak ünnepélyes nászmisét, esküvőt, lakodalmat. Ez a sorozat a tiltott idő, mint házassági akadály alóli felmentési kérelmeket, engedélyeket tartalmazza.

Dispensatio in defectu aetatis 1854-1923. 1 d.
A korhiány akadálya alóli szentelési felmentési kérelmek és engedélyek.

Dispensatio in impedimento publicae honestatis 1806-1923.
A köztisztesség akadálya alóli házassági felmentési kérelmek.

Dispensatio in inpedimento criminis 1806-1923.
A bűntett akadálya alóli házassági felmentések.

Dispensatio in cognatio spirituale 1805-1918.
A lelki rokonság akadálya alóli házassági felmentések. Az egyház tanítása szerint a családi kapcsolatokon keresztül lelki rokonság alakul ki az egyes családtagok között (pl. sógor-sógornő, keresztszülő-keresztgyermek), az esetleges házasságkötésük alkalmával e lelki rokonság alól felmentést kellett kérni.

Dispensatio in vetito mixtae religionis, Tabellae mixtorum matrimoniorum. 1805-1980. 40 d.
A vegyes vallás, mint házassági akadály alóli felmentési kérelmek, engedélyek, valamint kimutatások az egyes plébániákon megkötött vegyes vallású házasságokról.

Districtus … 1924-1975. 29 d.
Az egyes plébániák hitéletéről készített táblázatos kimutatások, egyházközségi képviselőtestületi választások jegyzőkönyvei, kultúradóról készített jelentések és a kettős misézéssel kapcsolatban beadott kérelmek találhatók meg. Lásd még: Binandi facultas.

Docentes 1804-1946. 4 d.
A sorozat első fele az érsekség levelezése a tanítókkal, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal és a Főegyházmegyei Tanfelügyelőséggel. Jelentések, kimutatások a hadifogoly és a B-listás tanítókról és tanárokról. A Kántor Szövetség iratai. Kántorképzéssel kapcsolatos iratok. A segédtanító intézmény bevezetésének kérdése. Igazoló iratok a tanítók részére. Iskolák államosítása.

Ecclesia Metropolitana, Acta ecclesiae metrop. chorus, musici 1829-1980. 7 d.
Az egri bazilika építésével, felszerelésével, állapotával kapcsolatos iratok, valamint a kórusra és a zenészekre vonatkozó dokumentumok.

Episcoporum Hungariae Conferencia 1819-1980. 4 d.
Több országos egyházi ügy iratai találhatók ebben a sorozatban. A nunciussal és más püspökökkel és érsekekkel folytatott levelezés, közös egyházmegyei ügyek: KIPA hírszolgálat, egyházi műemlékvédelem, egyházművészeti bizottság, sajtóügyek, Központi Sajtóvállalat, Magyar Kurír, Országos Katolikus Közművelődési Alap. Továbbá megtaláljuk itt a püspökkari konferenciákon tárgyaltakhoz kapcsolódó érseki észrevételeket, valamint a II. világháború utáni püspökkari jegyzőkönyveket is.

Egyházmegyei Tanfelügyelőség 1851-1948. 265 d.
Bartakovics Béla érsek alapította az Egyházmegyei Tanoda Hivatalt és meghatározta az egyházmegyei tanügy szervezetét, feladatait. Samassa érsek 1874-ben átszervezte és átnevezte a hivatalt Egyházmegyei Tanfelügyelőségnek. Lásd még: Docentes, Scholaria.

Egyházmegyei Papi Szenátus 1968-1980. 2. d.
Az Egyházmegyei Papi Szenátus a II. vatikáni zsinaton létrehozott új egyházi testület, tanácsadó jogkörrel. A sorozat a tagok kinevezését és a testület üléseinek jegyzőkönyveit tartalmazza.

Examen Prof. Relig Docentes 1932-1954. 1 d.
A középiskolai hittanári vizsgákkal kapcsolatos iratok.

Examen Capellanorum, Examen prosynodale 1844-1980. 9 d.
A plébániák vezetéséhez a klerikusoknak ún. zsinati vizsgát kellett tenniük, melyek meghatározott tárgyakból (pl. erkölcstan, dogmatika, pasztorális stb.) álltak. A sorozatokban a kápláni és a plébánosi vizsgákhoz kapcsolódó iratok találhatóak meg.

Excardinatio – Incardinatio 1907-1979. 1 d.
Más egyházmegyés személyek felvétele az egyházmegyébe és egri egyházmegyés papok elbocsájtása más egyházmegyékbe. Lásd még: Dimissionales.

Exercitia Sacra 1887-1980 3 d.
A klérushoz tartozó személyeknek bizonyos időközönként lelkigyakorlaton kellett részt venniük. A lelkigyakorlatok szervezésével és megtartásával kapcsolatos iratokat, valamint az azon való részvételről készített jelentéseket tartalmazza ez a sorozat.

Északi főesperességek 1982-1993. 16 d.
II. János Pál pápa 1982-ben kelt konstitúciójában a rozsnyói-, a kassai- és a szatmári püspökségek területét az egri érsek joghatósága alá rendelte. Az érsekség e területek igazgatását elkülönítette az egyházmegye igazgatásától, külön sorszámos iktatása volt e területnek. Lásd még: Cassoviensis episcopatus, Rosnaviensis episcopatus, Szatmariensis episcopatus.

Facultates extraordinatio 1832-1980. 2 d.
Különböző engedélyek: például vegyes vallású felek házasságkötési engedélye, a templomfestés utáni templommegáldás engedélyek, délutáni és háromszori misézésről engedélyek.

Fundatio in genere, Fundationum piarum administratio (Fundatio variae) 1786-1923. 6 d.
A kegyes alapítványokkal kapcsolatban kiadott utasítások és elszámolások.

Fundus Fundationes Pensiones et Subsid. 1924-1980. 4. d.
Egyházi személyek segélyezésével kapcsolatos iratok, köztük az Egri Papi Nyugdíjintézet iratai, a Egri Egyházmegyei Papnyugdíj- és Segélyalap iratai. Jelentések a különböző segélyek gyűjtéséről, nyugdíjas papok elhelyezési ügyei. Lásd még: Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum.

Fundus Religionis et Studiorum 1842-1923. 6 d.
A Vallásalappal, mint kegyúrral folytatott levelezés, jelentések az épületekről, plébánosi, tanítói jövedelmekről, misealapítványokról.

Fundata Sacra 1788-1923. 5 d.
Alapítványi misékkel kapcsolatos iratok, elszámolások. Lásd még: Fundatio variae.

Fundatio 1806-1923. 25 d.
Egyházi és világi személyek által tett kegyes és karitatív alapítványok iratai, elszámolása. Lásd még: Fundus diversae.

Fundus pensionalis cantorum, docentium 1856-1923. 5 d.
A kantorok és tanítók javára létrehozott nyugdíjalap iratai.

Fundus subsidiarius regnocilaris docentium 1884-1923. 3 d.
Az Országos Katholikus Segélyalapot 1884-ben alapították azzal a céllal, hogy a tagok számára ösztöndíjakat, az árváknak és özvegyeknek és a keresőképtelenné vált tanítóknak pedig segélyt folyósítson. Ebben a sorozatban az alapítással kapcsolatos iratok, tagsági befizetések és a segélyek elszámolásai találhatóak.

Fundus pensionalis emeritorum et deficientium parochorum 1801-1923. 15 d.
A nyugdíjas és beteg papok nyugdíjalapját és nyugdíjasházát a klérushoz tartozó személyek ellátására alapították. A sorozatban találhatóak a papi nyugdíjasház működésével kapcsolatban keletkezett gazdasági és egyéb iratok, nyugdíjasházba való felvételi kérelmek és jelentések az ott elhelyezett személyekről. Lásd még: Fundus Fundationes Pensiones et Subsid.

Fundus diversae 1924-1958 1 d.
Különböző alapítványi, pénzügyi iratok, hadikölcsönjegyzések az I. világháború idejéből, különböző alapítványi pénzek átváltása, Egyházmegyei Takarékpénztár jelentései és a Vallásalappal folytatott levelezések 1924 és 1946 között. Lásd még: Fundatio.

Fundatio variae 1924-1980. 1 d.
Alapítványi misék iratai, továbbá gr. Hunyadi Lászlóné Hölgyalapítványának az iratai. Lásd még: Fundata sacra.

Gymnasium, Gymnasiun in genere 1805-1948. 5 d.
A gyöngyösi, a nyíregyházi, a nagykállói, a jászapáti, az egri, a mezőkövesdi és a miskolci gimnáziumok az egyházmegyei központtal folytatott levelezése.

Hebraei 1806-1940. 5 d.
Az egyházmegye területén élő izraeliták keresztelési iratai, valamint a katolikus-zsidó vegyesházasságokra vonatkozó iratok és engedélyek.

Heves comitatum concernentia 1811-1923. 3 d.
A 18. és a 19 században Pyrker János László érsek haláláig a mindenkori egri püspök, majd érsek töltötte be Heves és Külső-Szolnok vármegyék főispáni tisztségét. A sorozatban a vármegye és az érsek közti levelezés található.

Informationes dioecesium 1811-1820., Informations et classificationes doctrina relig. 1836-1842. 2 d.
Az egyházmegye oktatási intézményeiben tanuló más egyházmegyés kispapokról és egyházmegyén kívüli oktatási intézményekben tanuló egyházmegyei személyekről készített tanulmányi jelentések. Továbbá az 1836 és 1842 közötti hittan osztályzások is ebben a sorozatban találhatók meg.

Jubilaeorum im merito encyclicae et ordines, Jubilaeum et indulgentiae. 1805-1901. 2 d.
A búcsúkkal, búcsúévekkel kapcsolatban kiadott rendelkezések, pápai enciklikák.

Jurisdictio 1806-1980. 5 d.
Más egyházmegyés papoknak és szerzeteseknek az egyházmegye területén végzett lelkigyakorlatokra és gyóntatásra vonatkozó engedélyei.

Lecticalia 1924-1979. 1 d.
A párbérrel, valamint a plébániák központi jövedelmével kapcsolatos iratok.

Libri 1805-1980. 11 d.
A vallásos tárgyú, illetve egyházi személyek által írt könyvek kiadásához kiadási engedélyre, imprimatumra volt szükség. A kiadásra szánt könyveket az egyházmegyei cenzorok véleményezték, és ez alapján döntött az érsek a könyv megjelenésének engedélyezéséről vagy tiltásáról. A sorozat tartalmazza az indexen lévő könyvek olvasásával kapcsolatos kérelmeket, engedélyeket, ezeket elsősorban tanárok kérték és kapták meg. A sorozatban az érsekeknek ajándékba adott könyvek iratai, valamint Czapik érsek és más egyházi személyek több kézirata is megtalálhatóak. Lásd még: Censores, Consilium a vigilantia.

Liturgia 1965-1980. 3 d.
Az országos és az egyházmegyei liturgia bizottság iratai.

Lycaei 1804-1975. 43 d.
Az egri Líceummal kapcsolatos iratok találhatók ebben a több tárgyi csoportra osztott sorozatban, pl.: Líceum épülete, a Főegyházmegyei Könyvtár, a múzeum, a jogi és teológiai karok, csillagvizsgáló iratai, információk a hallgatókról és a tanárokról, fizetései jegyzékek.

Matricularia 1814-1980. 9 d.
Az anyakönyvezéssel kapcsolatos általános iratok és az egyes anyakönyvi ügyekhez kapcsolódó dokumentumok.

Matrimonialia, Matrimonia Militum, Matromonia mixta, Matrimonia Reversalaes 1804-1980. 48 d.
Házasságkötéssel, a katonák házasságkötésével, a vegyes házasságokkal kapcsolatos kérelmek, engedélyek, jelentések, reverzálisok.

Milites in genere I. 1810-1923. 1 d.
A hadüggyel kapcsolatos iratok, például a Hadügyminisztériummal folytatott levelezés, az érsekek és a helyi laktanya közti levelezés. Lásd még: Milites in genere II.

Milites in genere II. 1935-1950. 1 d.
A papi személyek katonai kedvezményeire és a tábori misékre vonatkozó iratok, továbbá a katonáknak juttatott imakönyvekkel kapcsolatos iratok. Lásd még: Milites in genere I.

Militum attestata mortualia 1805-1878. 1 d.
Az egyházmegye területéről származó elhunyt katonák halálával kapcsolatos értesítések és anyakönyvi ügyek.

Ministeria, publico – ecclesiastica. 1809-1980. 7 d.
A minisztériumokkal való levelezés, az egyház és az állam közti ügyek iratai.

Miscellanae 1804-1980. 57 d.
Vegyes iratok. Ebben a sorozatban az itt megnevezett tárgyi csoportokba be nem sorolt iratok kerültek elhelyezésre, az iratok egy részét a korabeli adminisztráció nem is iktatta. Részben itt találhatóak meg az egyházi javadalmi földekről készített 1947-es jelentések.

Missiones 1829-1950. 3 d.
A belső nép- és külmissziókkal kapcsolatos iratok: gyűjtések a missziók céljaira, a Papok Missziós Egyesületének az iratai, valamint a népmissziót tartó papoknak és szerzeteseknek adott jurisdictiok.

Mutuum 1968-1980.
Az egyes plébániáknak építkezésekre folyósított főegyházmegyei kölcsönök iratai.

Nuntius Apostolicus 1829-1950. 1 d.
A bécsi nunciussal folytatott levelezés és a budapesti nunciatúra felállításával kapcsolatos iratok. Lásd még: Agens Viennensis.

Nozdroviczky család levéltára 16-20. sz. 6 doboz
A család történetére vonatkozó korabeli iratok, pecsétes oklevelek, a családtagok egymásközti levelezése, végrendeletek, zálog és periratok, a zavadkai és iglói bányákra vonatkozó iratok, fényképek, földváltsági iratok.

Ordinatio alumnorum seminarii Agriensis 1813-1980. 15 d.
Az egri szemináriumban tanulóknak a kisebb rendek felvételével, a diakónus- és a papszentelésekkel kapcsolatos iratai, ezzel kapcsolatos levelezések és kérelmek.

Parochi consultores 1918-1923.
A consultor vagy tanácsos plébánosok az elmozdíthatatlan plébánosok közigazgatási úton való elmozdításának és áthelyezésének eljárásában fellebbviteli fórumként szerepeltek. Ebben a sorozatban a kinevezési és az azt megköszönő levelek találhatók meg. A testület működésére vonatkozóan semmilyen iratot nem tartalmaz.

Parochialium agrorum arcus catestrales 1889.
A plébániai földek jövedelméről készített jelentés.

Patronatus 1814-1945. 1 d.
A világi kegyurakkal és a Vallásalappal folytatott levelezések, például plébánosok kinevezése, templomok és plébániaépületek felújítása.

Portatilia 1924. 1 d.
Az oltárok készítésével, felszentelésével kapcsolatos iratok.

Pauperum Institutum Agriense 1806-1923. 7 d.
Az egri szegényintézet és kórház iratai, például: számadások, adományok listája, az épület karbantartása, a szegényház javára tett alapítványok.

Praeparandiae 1828-1948. 29 d.
Az egri tanítóképző intézetet Pryker János László érsek alapította 1828-ban. A sorozat az intézet alapszabályát, az intézet és az érsekség közti levelezést, a magánvizsgákra való jelentkezéseket, segélyek iránti kérelmeket és döntéseket, tantárgy-beosztásokat, tanmeneteket, tanári kinevezéseket, segélyekre vonatkozó iratokat tartalmaz.

Primas 1811-1948. 2 d.
A sorozat az esztergomi prímásokkal folytatott levelezéseket tartalmazza, de itt kerültek elhelyezésre a Mindszenty-perrel kapcsolatos iratok és a korabeli újságcikkek gyűjteménye is.

Proventum conscriptio 1927-1936. 2 d.
A plébániák stóladíjszabásával, valamint a stóladíjak központi egységesítésével kapcsolatos iratok.

Rationes ecclesiarum 1831-1923. 36 d.
A plébániák éves számadásaival kapcsolatos levelezések.

Rationes scholarum 1886-1923. 10 d.
Az iskolák éves számadásával kapcsolatban folytatott levelezések.

Regulatio parochiarum 1818-1978. 2 d.
Az egyházmegye területén lévő plébániák ellátásával, más esperesi kerületbe való átcsatolásával, új plébániák felállításával kapcsolatos iratok. Ezek mellett a trianoni határon belül maradt kassai és szatmári püspökségek plébániáinak betöltésével kapcsolatos iratok, valamint a ferences rendnek Nyíregyházán való megtelepedésével kapcsolatos dokumentumok egy része is itt található. Lásd még: Cassoviensis episcopatus, Szatmariensi episcopatus.

Religionaria in genere, Religionaria ex litterae 1804-1903. 26 d.
A katolikus és más felekezetű személyek közötti vegyes házasságokkal kapcsolatban keletkezet iratokat, reverzálisok.

Relig. Puer. Educ. Institutum 1804-1948. 20 d.
A Szent József Internátus és az érsekség közti levelezések, az intézetbe való felvételi kérelmek és az ott tanuló diákokról készített jelentések.

Religiosi in genere 1785-1952. 5 d.
A főegyházmegye területén működő szerzetesrendekre vonatkozó iratok, továbbá a szerzetesrendek feloszlatása után templomaik felszerelési tárgyainak összeírása, a volt szerzeteseknek, apácáknak jutatott segélyek és Kelemen Didák szenté avatási ügye is itt található.

Religiosi:

Piaristák, Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum 1789-1952. 1 d.
A piarista rend és az érsekség közti levelezés, gyóntatási, kettős misézési és egyéb engedélyek, a II. világháború utáni igazoló eljárások iratai.

Premontreiek, Ordo Praemonstratensis 1823-1952. 1 d.
A premontrei rendnek juttatott segélyekkel kapcsolatos iratok, gyóntatási, kettős misézési és egyéb engedélyek és a II. világháború utáni igazoló eljárások iratai, gyászjelentések és az új elöljárók megválasztásakor küldött gratuláló levelek.

Szaléziak, Salesiani di Don Bosco Societas Sancti Francisci Salesii 1924-1952. 1 d.
A szalézi rendnek juttatott segélyekkel kapcsolatos iratok, gyóntatási, kettős misézési és egyéb engedélyek, a bososdnádasdi működésükkel kapcsolatos iratok, a II. világháború utáni igazoló eljárások iratai, gyászjelentések és az új elöljárók megválasztásakor küldött gratuláló levelek.

Szerviták, Ordo Servorum Mariae 1836-1952. 1 d.
A szervita rendnek juttatott segélyekkel kapcsolatos iratok, gyóntatási, kettős misézési és egyéb engedélyek, a II. világháború utáni igazoló eljárások iratai, gyászjelentések és az új elöljárók megválasztásakor küldött gratuláló levelek.

Ferencesek, Ordo Fratrum Minorum 1804-1952. 5 d.
A ferences renddel, az egyházmegye területén lévő ferences kolostorokkal folytatott, valamint a nyíregyházi új kolostorral kapcsolatos levelezés, továbbá gyóntatási, kettős misézési és egyéb engedélyek.

Minoriták, Ordo Fratrum Minorum Conventualium 1842-1950. 2 d.
A minorita rend és az érsekség közti levelezés, gyóntatási, kettős misézési és egyéb engedélyek, az igazoló eljárások iratai.

Betegápoló Irgalmas Rend, Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo 1804-1950. 2 d.
Az irgalmas rendiek és az érsekség közti levelezés, gyóntatási, kettős misézési és egyéb engedélyek, továbbá az egri kórházuk bővítési terve és a kórházban kezelt betegekről készített jelentések.

Ciszterciek, Ordo Cisterciensis 1805-1950. 11 d.
A ciszterci rend egri egyházmegye területén való működése során keletkezett iratok: levelezések, segélykérések, iskolai jelentéseket és különféle engedélyek.

Jezsuiták, Societas Jesu 1811-1950. 1 d.
A jezsuita rend egri egyházmegye területén való működése során keletkezett iratok: levelezések, engedélyek, iskolai jelentések.

Karmeliták, Ordo Fratrum Discalceatorum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo 1924-1950. 1 d.
A karmelita rend kunszentmártoni működése során keletkezett iratok: levelezések, segélykérések, iskolai jelentések, engedélyek üdvözlő levelek.

Angolkisasszonyok Boldogságos Szűz Mária Intézete, Institutum Beatae Mariae Virginis Eger, Heves, Kunszentmárton, Nyíregyháza 1852-1952. 13 d.
Az egri, a hevesi, a kunszentmártoni és a nyíregyházi angolkisasszonyokkal folytatott levelezés, értesítések az iskolai vizsgákról, magánvizsga-kérelmek, a tanárok államsegéllyel és nyugdíjazással kapcsolatos iratai, tantestületi jegyzőkönyvek és az apácák szentelésével kapcsolatok iratok.

Szegénygondozó Nővérek, Sororum Pauperibus Succurentium 1928-1950. 3 d.
A Szegénygondozó Nővérek rendjét Egerben alapította Oslay Oszwald O.F.M. tartományfőnök Szmrecsányi Lajos érsek védnöksége alatt. A sorozatban az érsekség közti levelezés, valamint az egri szegénygondozással és az Egri Normával kapcsolatos iratokat tartalmazza.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek, Congragatio Sororum a Divino Redemptore 1925-1950. 1 d.
Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek női szerzetes kongregációjával folytatott levelezés és a mezőkövesdi konviktus iratai. A kongregáció az egyházmegye területén Kenderesen, Ózdon és Jászárokszálláson iskolákat, utóbbi helyen emellett óvodát is fenntartott.

Karmelita Apácák, Ordo Carmelitarum Discalceatarum, 1924-1950. 1 d.
A karmelita apácák hevesi működésével kapcsolatban keletkezett iratok, például letelepedési engedély, gyóntatók kinevezése, kápolna felszentelésével kapcsolatos iratok.

Isteni Szeretet Leányai Társulat, Societas Filiarum Divinae Caritatis 1924-1950. 1 d.
Az Isteni Szeretet Leányai Társulatához kapcsolódó iratanyag, a nővérek Egerben a ciszterci rendház és az érsekség háztartását vezették.

Assisi Szent Ferenc Leányai, Congragatio Filiarum S. Francisci Assisinati 1921-1950. 1 d.
Az Assisi Szent Ferenc Leányai betegápoló rendként működött az egyházmegye területén, a diósgyőri és az ózdi kórházakban szolgáltak. A sorozat a hozzájuk kapcsolódó iratanyagot tartalmazza.

Jézus Szíve Társaság, Societas Jesu Cordis 1924-1950. 1 d.
A társaságot Bíró Xavér Ferenc SJ alapította 1918-ban, azzal a céllal, hogy terjesszék a Jézus Szíve tiszteletet és a magyar nép anyagi, szellemi és lelki fölemelkedéséért dolgozzanak. A Társaság mezőkövesdi működésével kapcsolatban keletkezett iratokat tartalmazza ez a sorozat.

Szervita Nővérek, Szűz Mária Szolgálóleányai, Congregatio Sororum Servarum Mariae 1919-1950. 1 d.
Szervita Nővérek iratai: a rend alapítási iratai, regulái és az egri működésük során keletkezett iratok.

Szociális Missziótársulat, Societas Missionis Socialis 1924-1950. 1 d.
A Szociális Missziótársulat szikszói és hejcei működésével kapcsolatban keletkezet iratok.

Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata 1928-1950.
A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek polgári rendházával és az ott működtetett iskolával kapcsolatban keletkezett iratok.

Az Isteni Üdvözítő Nővérei, Congregatioo Sororum Divini Salvatoris 1929-1950. 1 d.
Az Isteni Üdvözítő Nővéreinek a karcagi iskola átvételével és működtetésével kapcsolatban keletkezet iratai.

Szociális Testvérek Társasága, Societas Sororum Socialium 1924-1950. 1 d.
A Szociális Testvérek Társasága egri egyházmegyei működésével kapcsolatban keletkezett iratok.

Krisztus Királyról nevezett Népművelő Testvérek Társasága 1935-1950 1 d.
A Krisztus Királyról nevezett Népművelő Testvérek Társasága egri központja és az érsekség közti levelezés.

Irgalmas Nővérek, Páli Szent Vince Szeretetleányai, Filles de la Charité de Saint-Vincnt de Paul 1851-1950. 11 d.
A rend tagjai az egyházmegye területén több kórházban (pl.: Eger, Gyöngyös, Hajdúszoboszló, Miskolc) is dolgoztak betegápoló nővérként és több iskolát is fenntartottak, melyekkel kapcsolatos iratok találhatóak a sorozatban.

Orsolyiták, Ordo Sanctae Ursulae, 1918-1950. 3 d.
Az Orsolyita rend Hevesen elemi iskolát és internátust, Kisvárdán elemi és polgári iskolát, valamint tanítónőképzőt és internátust működtettek. Egerben 1927-től tartottak fenn iskolát és a noviciátusuk is itt működött. A sorozatban a gyóntatók kinevezési iratai, a jelöltekről küldött jelentések, a tanárok államsegély ügyei és az igazoló eljárások irata találhatóak.

A Segítő Szűz Mária Leányai, Don Bosco Nővérek, Figlie de Maria Ausiliatrice 1943-1950.

A Segítő Szűz Mária Leánya Társaság mándoki működésével kapcsolatban keletkezet iratok.

Relationes de libris superfluis 1820. 1 d.
Az egyes plébániákon több példányban őrzött könyvekről készített jelentés.

Relationes vicearchidiaconales praenumerationes 1823-1846. 1 d.
Esperesek jelentési a sajtó-előfizetésekről.

Relationes vicearchidiaconales et symbolae piae 1805-1980. 25 d.
Esperesek jelentései a tavaszi és őszi koronákról és az ott befizetett különböző kegyes adományokról.

Relationes vicearchidiaconales expensarum bonificatio 1807-1851. 1 d.
Az esperesi látogatásokra fordított költségkimutatások.

Relationes vicearchidiaconales censura SS. Sermonum 1822-1844. 1 d.
Esperesek jelentési a kerületi papság szentbeszédeiről.

Reservati casus 1804-1980. 14 d.
Érseki joghatóság részére fenntartott esetek iratai, például abortusz bűne alóli feloldozás.

Reversalium intuitu normales 1809-1865.
A reverzálisokkal kapcsolatos rendeletek, utasítások gyűjteménye.

Ritus mutatio 1804-1980. 6 d.
Katolikusok és görög katolikusok rítusváltásával kapcsolatos kérelmek, engedélyek gyűjteménye.

Rituale 1804-1963. 2 d.
Az egyházi szertartások szabályozásával és változásával kapcsolatos iratok.

Rituales contraversia cum Graeco-catolicis 1798-1899. 1 d.
A latin és a görög szertartású katolikusok közötti problémákról készített jelentések.

Rosnaviensis episcopatus 1804-1982. 48 d.
A sorozat első fele az 1804-ben alapított suffraganeus Rozsnyói Egyházmegyével folytatott levelezést tartalmazza. A sorozat második részében a trianoni határon belül maradt rozsnyói egyházmegye egyházkormányzati iratai találhatóak. Lásd még: Északi főesperességek.

Sanitatio in radice 1941-1980 2 d.
A felbontott házasságok anyakönyvekből való törlésével kapcsolatban keletkezett iratok.

Schematizmus 1806-1976. 12 d.
Az egyházmegyei sematizmusokhoz beküldött adatok és a sematizmusok szétküldésével kapcsolatos iratok.

Schola Gyöngyösisnsis 1927-1948. 2 d.
A gyöngyösi Polgári és Felső Mezőgazdasági Iskola iratai, például tanári kinevezések, tanári segélyek, tantervek.

Schola mercantilis 1921-1950. 2 d.
A Szmrecsányi Lajos érsek által alapított Katolikus Felsőkereskedelmi Fiúiskola és az érsekség között folytatott levelezés, valamint az iskola életére vonatkozó iratok, például tanárok kinevezési és államsegélyekkel kapcsolatos irati, levelezések, tantárgyfelosztások.

Schola graphidis Agriensis 1828-1885. 1 d.
Az egri rajziskolát Pyrker érsek alapította és az ipartanoda felállításig működött. A sorozat az iskola szervezésével és a tanári kinevezésekkel kapcsolatos iratokat tartalmazza.

Schlolaria 1808-1950. 27 d.
Az egyházmegye területén lévő iskolákkal kapcsolatos ügyek iratai, például tanítói kinevezések, esperesi jelentések a tanítókról és tanárokról, a tanfelügyelő és az érsekség közötti levelezés.

Scriptura Sacra 1814-1927. 10 d.
A Szentírás magyar nyelvű fordításával kapcsolatban keletkezett iratok, valamint több fordítás kézirata. Lásd még: Catechismus.

Seminarium 1806-1980. 52 d.
Az egri papnevelő intézet és az érsekség közötti levelezés, a Szeminárium iratai, például féléves jelentések a hallgatók tanulmányi eredményeiről, rektori és egyéb tanári vélemények a kispapokról, tanári kinevezések, a szemináriumi uradalom számadásai.

Seminarium Centrale in Budapest 1805-1980. 3 d.
A budapesti Központi Papnevelő Intézetben tanuló egri kispapokkal kapcsolatos levelezések és jelentések.

Scepusiensis dioecesis 1804-1923. 2 d.
A Szepesi egyházmegye 1804-től az egri érsekség suffraganeus püspöksége volt az I. világháború végéig. A sorozatban szentszéki iratok, és a metropolitai engedélyhez, jóváhagyáshoz kötött ügyek iratai találhatóak.

Societas S. Ladislai 1862-1922. 2 d.
A Szent László Társulatot a külföldi magyarok vallási és kulturális segítésére alapították 1861-ben. A sorozatban az alapítással kapcsolatos iratok, adakozásra való felszólítások és az adományok elszámolása található meg.

Societas S. Stephani 1848-1923.
A Szent István Társulat alapításával és működésével kapcsolatos levelezések és iratok, valamint könyvajánlások.

Societas Leopoldina 1830-1863.
A Szent Lipót Társulatot I. Ferenc király alapította az észak-amerikai missziók támogatására. A sorozat a felajánlott adományokról készített jelentéseket tartalmazza.

Sodalitates et uniones 1908-1948. 2 d.
Az egyházmegye területén működő egyesületekről és társulatokról készített jelentések, iratok, új társulatok ajánlása.

Summus Pontifex 1804-1980. 5 d.
Pápai enciklikák és Péter-fillérekkel kapcsolatos jelentések.

Supellex sacra 1811-1832.
A napóleoni háborúk idején az katolikus egyház templomi felszerelési tárgyakat ajánlott fel háborús hozzájárulásként. A sorozat az egyes plébániák által felajánlott értéktárgyak és pénzösszegek leltárát tartalmazza.

Surdomutorum et caecorum instituta 1804-1923. 2 d.
A siketnémák és vakok intézeteinek (Budapest, Kecskemét, Debrecen, Eger) felállításával, működésével, alapítványaival kapcsolatos iratok.

Synodus 1820-1942. 2 d.
Az 1822-es nemzeti, az 1848-as tervezett egyházmegyei és nemzeti, valamint az 1931-es és az 1942-es egyházmegyei zsinattal kapcsolatban keletkezett iratok: levelezések, körlevelek, jegyzőkönyvek, esperesi kerületi és kanonoki véleményezések.

Statistica 1924-1980. 3 d.
Hitéleti kimutatások: áldozási, gyónási és keresztelési adatok.

Subsidia 1804-1980. 6 d.
Segélyezéssel, segélykérelemmel, egyházi személyek fizetés-kiegészítésével kapcsolatos iratok. A kérelmezők szerzetesrendek, egyházi és világi személyek, egyesületek, jótékonysági intézmények voltak.

Szatmariensis episcopatus 1782-1982. 32 d.
A Szatmári Egyházmegye 1804-től az Egri Főegyházmegye suffraganeus püspöksége volt az I. világháború végéig. A sorozat első részében az egyházmegyével kapcsolatos szentszéki iratok, valamint a metropolitai engedélyhez, jóváhagyáshoz kötött ügyek iratai találhatóak. A sorozat második része a Szatmári egyházmegye a trianoni határon belül maradt részeinek egyházkormányzati iratait tartalmazza. Lásd még: Északi főesperességek.

Testamentaria in genere, normales 1804-1975. 2 d.
A papok végrendelkezésével kapcsolatos rendeletek, utasítások, formulák.

Testimonales Litterae 1924-1980. 2 d.
Az egyházi pályára készülőkről adott plébánosi jelentések gyűjteménye.

Vaccinatio 1820-1839. 1 d.
A himlő elleni oltásokról készített jelentések.

Vicarius capitularis 1972-1974. 1 d.
Brezanóczy Pál apostoli kormányzó halála után, 1972-ben Dr. Mészáros Lajost választották meg káptalani helynöknek. A sorozat a kinevezésével kapcsolatban küldött gratuláló leveleket tartalmazza.

Vicarius generalis 1968-1980. 1 d.
Az általános helynök vezetésével megtartott papi találkozókról készített jelentések.

Visitatio Vicearchidiaonalis protocolla 1805-1946. 85 d.
Az espereseknek kötelességük volt évente meglátogatniuk, vizitálniuk a kerületükhöz tartozó plébániákat. E látogatásról jegyzőkönyvet kellett készíteniük, melyben részletesen beszámoltak az érseknek az egyes plébániák állapotáról. A sorozat ezen jegyzőkönyveket tartalmazza.

IV. Bérmálási anyakönyvek 1715-1923.
Az eredeti bérmálási anyakönyvek sorozata kötetekből és csomókba kötött füzetekből áll.

V. Egyes plébániák anyakönyvei 1667-1980.
Az egyházmegye legrégebbi anyakönyvei és anyakönyvi másolatok gyűjteménye.

VI. Különféle kéziratos könyvek 1649-1933.
Az érseki irodán gyűjtött, majd levéltárba tett vegyes tárgyú kéziratos könyvek alkotják ezt a 68 kötetből álló gyűjteményt.

VII. Canonica visitatiok 1746-1834.
A püspök vagy az érsek által a plébániák helyzetének megvizsgálása céljából tartott egyházlátogatás jegyzőkönyve a 18. század közepén még egész megyéket, 1810-1831. között pedig terjedelemben egyre bővülve, már kötetenként egy-egy plébániát ölel fel. A plébániák sorrendjében felállított gyűjtemény 191 kötetből áll.

VIII. Protocollumok 1600-1980.
Az egyházmegyei, illetve szentszéki jegyzőkönyvek, protocollumok az 1600-1745. évek közötti időszakban szentszéki perek szövegét, 1745-1803. között pedig egyházigazgatási és ritkán szentszéki kiadmányok szövegét tartalmazzák s ennek megfelelően elnevezésük is előbb szentszéki jegyzőkönyv - protocollum consistoriale - majd pedig egyházmegyei jegyzőkönyv, protocollum dioecesianum.1805-től kezdve a beadványokat azonnal beiktatták az ún. számkönyvbe - liber numerum, liber numericus- majd elintézés után az összes kiadmányokat újból beiktatták az egyházmegyei jegyzőkönyvbe. Ez alkalommal az elintézés fogalmazványával felszerelt beadványok egy újabb és az előbbinél magasabb iktatószámot kaptak, miután a protocollumba a hivatalból kezdeményezett kiadmányokat is beiktatták. A protocollum tehát 1805 után a beadványok és kiadmányok együttes iktatókönyve, egyben levéltári jelzetmutató is. 1934 után a kétszeri iktatás és vele együtt a liber numerorum is megszűnt, ezután a beadványokat és kiadványokat egyszer iktatják be az egyházmegyei jegyzőkönyvbe.

IX. Szentszéki iratok, perek és jegyzőkönyvek 1650-1980. 176 d.
Az egyházmegyei szentszék – consistorium dioecesaum – látta el az egyházi bíráskodás feladatait az egyházmegyei papsága és hívei felett. Elnöke a püspök, ill. érek, vagy helyettese, rendszerint a nagyprépost, tagjai a püspök által kinevezett ülnökök, szentszéki ügyész és jegyző. Hatásköre jelenleg csak a szorosan vett egyházi ügyekre terjedt ki, de a 17-18. században ítélkezett házassági, vallásügyi, hagyatéki perekben, hitszegés és hamis eskü felett is.

A levéltárismertető kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya támogatásával jelent meg, és IDE KATTINTVA teljes terjedelmében letölthető.